polski | english | deutsch

      Siehe: Unsere Kindergarten | Unterstützung: Online-Einzahlung| Siehe: Unsere Sponsoren

Das Stiftungsstatut

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2008 Rady Fundacji z dnia 3.06.2008r.
Tekst jednolity Statutu Fundacji

Statut Fundacji "Bliżej Człowieka"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1.Fundacja "Bliżej Człowieka", zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Oświęcimiu w dniu 6 czerwca 1990r. Repertorium A numer:1283/1990.
2.Założycielem Fundacji, zwanym dalej Fundatorem - jest Janusz Marszałek.

§ 2
1.Siedzibą Fundacji jest Oświęcim.
2.Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a po spełnieniu wymagań określonych prawem także na terenie innych państw.
3.Fundacja działa przez czas nieoznaczony.
4.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

CELE FUNDACJI

§ 3
Celem Fundacji jest wszelka działalność na rzecz sierot naturalnych i społecznych.

§ 4
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1.Budowę, następnie utrzymanie Wiosek Dziecięcych dla sierot naturalnych i społecznych obu płci, wychowywanych w rodzinach zastępczych. Dzieci są wychowywane zgodnie z otrzymaną w ich rodzinach naturalnych wiarą. Z tego powodu członkowie rodziny w Wiosce Dziecięcej powinni w zasadzie być tej samej konfesji.
2.Tworzenie ośrodków lub zapewnienie innych możliwości dalszego wychowywania młodzieży mającej trudności z adaptacją do życia samodzielnego w społeczeństwie, zwłaszcza młodzieży wywodzącej się z Wiosek Dziecięcych.
3.Kształcenie "mam" zastępczych i innych sił fachowych na potrzeby wychowania dzieci i młodzieży w Wioskach Dziecięcych Fundacji.
4.Organizowanie wykładów, szkoleń, imprez kulturalnych i podejmowanie innych inicjatyw, które przyczynić się będą do realizacji celów Fundacji.
5.Prowadzenie badań naukowych dla rozwoju poszczególnych obszarów działania Fundacji.
6.Pozyskiwanie sponsorów w kraju i za granicą.
7.Fundacja nie zastępuje w swej działalności instytucji państwowych w wypełnianiu ich zadań.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 5
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki finansowe i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, w szczególności zaś:

1)Odsetki bankowe;
2)Wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację;
3)Spadki, zapisy, darowizny, oraz inne przysporzenia majątkowe dokonane na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
2.Fundusz założycielski stanowi wkład pieniężny wniesiony przez Fundatora w wysokości 1.500.000 złotych (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
3.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
4.Przedmiotem prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji mogą być, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) następujące rodzaje działalności:

1.PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,
2.PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
3.PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
4.PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
5.PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
6.PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
7.PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
8.PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
9.PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
10.PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
11.PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
12.PKD 45.40.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja, oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna akcesoriów do nich,
13.PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
14.PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
15.PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
16.PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
17.PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
18.PKD 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
19.PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
20.PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
21.PKD 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,
22.PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
23.PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
24.PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,
25.PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
26.PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
27.PKD 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
28.PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
29.PKD 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów,
30.PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
31.PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,
32.PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
33.PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
34.PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
35.PKD 59.12.Z Działalność postprodykcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
36.PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
37.PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
38.PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
39.PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
40.PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
41.PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
42.PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
43.PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
44.PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
45.PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
46.PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,
47.PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
48.PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
49.PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
50.PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
51.PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
52.PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawami autorskimi,
53.PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
54.PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
55.PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
56.PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych,
57.PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
58.PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
59.PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
60.PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
61.PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne,
62.PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
63.PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
64.PKD 85.59.A Nauka języków obcych,
65.PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
66.PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
67.PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
68.PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
69.PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
70.PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
71.PKD 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych,
72.PKD 86.90.D Działalność paramedyczna,
73.PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
74.PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,
75.PKD 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
76.PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
77.PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem,
78.PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
79.PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi,
80.PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
81.PKD 91.01.A Działalność bibliotek,
82.PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
83.PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
84.PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
85.PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
86.PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
87.PKD 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
88.PKD 96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna,
89.PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
90.PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

§ 6
Fundacja gromadzi swe fundusze na koncie bankowym.

ORGANY FUNDACJI

§ 7
1.Organami Fundacji są:

1)Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
2)Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
2.Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Rady Fundacji.
3.O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8
1.Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza powoływanych przez Fundatora.
2.Przewodniczącego i sekretarza Rady, o ile nie wskazał ich Fundator, wybiera w głosowaniu tajnym Rada spośród swoich członków. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.
3.Kadencja Rady wynosi dwa lata i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że pierwsza Kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia drugiego pełnego roku kalendarzowego.
4.Fundator może w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Rady oraz całą Radę.
5.Fundator uzupełnia skład Rady w razie śmierci członka Rady, zrzeczenia się mandatu lub odwołania.
6.W przypadku, gdy Fundator nie uzupełni składu Rady przez okres jednego miesiąca od momentu śmierci członka Rady, zrzeczenia się mandatu lub odwołania, skład Rady zostaje uzupełniony przez Radę w drodze głosowania spośród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na członkostwo w Radzie Fundacji.

§ 9
1.Rada Fundacji pełni funkcje opiniodawczo - doradcze, związane z działalnością Fundacji.
2.Do zadań Rady należy:
1)powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
2)zajmowanie stanowiska w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd,

§ 10
1.Rada działa według ustalonego przez siebie Regulaminu.
2.Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
3.Zebrania Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.

§ 11
1.Zarząd Fundacji składa się z trzech członków, w tym prezesa i wiceprezesa.
2.Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Członków pierwszego Zarządu wybiera Rada w porozumieniu z Fundatorem.
3.Kadencja Zarządu wynosi 3 lata i rozpoczyna się 1 stycznia, z tym, że pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa z dniem 31 grudnia trzeciego pełnego roku kalendarzowego.

§ 12
1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd odpowiada za prawidłowe działanie Fundacji.
2.Zarząd działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
3.Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych Radzie Fundacji. W szczególności Zarząd:
a)realizuje zadania statutowe Fundacji,
b)sporządza roczne sprawozdania z działalności Fundacji oraz stanu jej finansów i przedkłada je do oceny Radzie,
c)zatrudnia pracowników Fundacji.

§ 13
1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
a)Prezes Zarządu - samodzielnie,
b)członek Zarządu wespół z Prezesem, innym członkiem Zarządu, bądź pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.
2.Zarząd może powoływać osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji (pełnomocników).

PRAWA OFIARODAWCÓW

§ 14
1.Ofiarodawcy mogą określić przeznaczenie dokonanego przysporzenia.
2.Zastrzeżenie ofiarodawcy wiąże Fundację.

§ 15
1.Fundacja prowadzi Księgę Ofiarodawców, do której zostają wpisani Fundator i inni ofiarodawcy.
2.Osobom oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji można przyznać dyplom honorowy oraz Medal Fundacji.
3.Odznaczenia, o których mowa w ust.2., przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.
4.Wzór dyplomu i Medalu Fundacji określa Rada Fundacji w porozumieniu z Zarządem.

ZMIANA STATUTU

§ 16
Zmiany w niniejszym Statucie dokonuje Rada Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności wszystkich członków Rady.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 17
1.Uchwałę o likwidacji Fundacji, czy połączeniu jej z innymi Fundacjami, podejmują Zarząd i Rada Fundacji na wspólnym posiedzeniu większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków tych organów.
2.Rada powierza likwidację Fundacji ostatniemu Zarządowi lub wyznacza innego likwidatora.
3.Majątek Fundacji pozostały po przeprowadzeniu likwidacji podlega przekazaniu na cele zbieżne z celami statutowymi.


budujemydalej.pl ZBUDUJ Z NAMI DOM

Freunde


Startseite | Aktuelles | Über die Stiftung | Das Kinderdorf | Die Bewohner | Unterstützung konkret | Kontakt
Copyrights 2018 Fundacja Bliżej Człowieka. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Fundacja "Bliżej Człowieka"
ul. J. Korczaka 34 Rajsko, PL 32-600 Oświęcim
Raiffeisen POLBANK / IBAN: PL15 1750 0012 0000 0000 2188 1384 / BIC (SWIFT): RCBWPLPW